Sortsblandinger for vinterhvede godkendt for sæsonen 2017/2018

For sæsonen 2017/2018 er følgende sortsblandinger af vinterhvede godkendt:

Betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger

Efter § 20 og § 26 i Landbrugs- og fiskeristyrelsens bekendtgørelse om sædekorn nr. 1710 af 20. december 2016, er betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger af vinterhvede som følger:

De partier, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal hver for sig prøvetages, forsegles samt mærkes med ID-mærkeseddel formular 70. Partierne må højst være på 30 tons. Af disse partier skal 5 % af prøverne indsendes til undersøgelse i kontrolmarken. Det er virksomhedernes ansvar, at der bestilles kontroldyrkning på 5 % af komponentpartierne. Stikprøverne skal udvælges jævnt fordelt igennem produktionsperioden, så de er repræsentative for produktionen.

Der må ikke foreligge oplysninger, der sandsynliggør at ovenstående partier af rene sorter ikke opfylder kvalitetsnormerne.

Prøvetageren skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen. Partier, der er forseglet som certificeret sædekorn, kan naturligvis også indgå i sortsblandinger.

Blandingspartiet, der højst må være på 30 tons, skal prøvetages, mærkes og forsegles af prøvetageren.

Blandingspartiet skal mærkes med EU-mærkeseddel til sortsblandinger af sædekorn, formular 88c, eller med en på sækken fortrykt mærkeseddel, der er godkendt. Mærkningen skal indeholde blandingens nummer og navne på de enkelte sorter, der indgår i blandingen. Såfremt der ikke er plads til både blandingens nummer og de enkelte sorter på selve mærkesedlen, kan de enkelte sorter trykkes på modsatte side af sækken.

En prøve af blandingspartiet skal analyseres for alle EU-krævede undersøgelser.

Partier af sortsblandinger kan udleveres, inden analyseresultatet foreligger, såfremt producentvirksomheden er tilmeldt Erstatningsordningen for Sædekorn. Det er en forudsætning at virksomheden sikrer sig at EU-minimumsnormerne er opfyldt før udlevering.

TystofteFonden kan efter anmodning tillade, at prøvetagne partier af samme rene sort til anvendelse i sortsblandinger opbevares uden adskillelse i samme silo.

Se oprindelige meddelelse og fulde betingelser for ansøgning her

Lovstof

Erstatningsordningen for sædekorn