Certificering af frø og sædekorn

Ny koordinator i certificering

Per 1. september ophører Ulla Mogensen sin stilling som koordinator for Frøcertificering. Ulla har valgt at søge andre udfordringer og fra TystofteFonden’s side skal lyde en stor tak for hendes indsats over de seneste 21 måneder med at få frøcertificeringen til at fungere og akkreditere den danske prøvetagning iht. ISTA’s krav. TystofteFonden ønsker Ulla alt det bedste og god vind fremover.

Som fremtidig certificeringskoordinator har TystofteFonden valgt Sigyn Valgrind, der varetager funktionen fra 1. september 2018. Sigyn har været ansat i Frøcertificering siden december 2016, har taget certificering af frø og sædekorn til sig, og bliver nu også en del af ledelsesgruppen ved TystofteFonden. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde og byder Sigyn velkommen i den nye rolle i Frøcertificering.

ISTA akkreditering

TystofteFonden er den 17. oktober 2017 blevet ISTA akkrediteret mht. prøvetagning. Vores akkreditering fungerer som paraply for officielle og autoriserede prøvetagere i Danmark og sikrer muligheden for udstedelse af ISTA certifikater, der er anerkendt som international standard i forbindelse med handel af frø og sædekorn.

ISTA auditering

Tirsdag den 1-8-2017 blev certificeringsteamet auditeret af ISTA vedr TystofteFondens ansøgning om at blive ISTA akkrediteret mht prøvetagning. TystofteFondens akkreditering skal fungere som paraply for officielle og autoriserede prøvetagere.

Vi blev auditeret af

  • Rasha El-Kadem, Østrig
  • Steve Jones, Canada

Auditørerne identificerede 13 afvigelser, der vedrører vores kvalitetssikringssystem og 6 tekniske afvigelser blev identificeret ved det tekniske audit.

Af disse 19 afvigelser var 15 substantielle, hvilket betyder at ISTA-akkrediteringen kun udstedes, hvis vi før den 1. november udarbejder og beskriver korrigerende handlinger, der skal være implementeret ved prøvetagning og være accepteret af ISTA.

8 substantielle afvigelser vedrører vores håndtering af dokumenter (interne og eksterne) eller fejl i dokumenterne. Afvigelserne dækker over forskellige aspekter vedr håndtering af dokumenter eller simple oversættelsesfejl ved udarbejdelse af kvalitetshåndbogen for TystofteFonden. Derudover modtog vi 7 substantielle afvigelser, der dækker en bred vifte fra generelle godkendelsesprocedure af automatisk prøvetagningsudstyr, gennemførelse af interne audits til anvendelse af korrekt prøvetagningsudstyr.

Herudover modtog vi 4 ikke substantielle afvigelser, som skal håndteres inden næste audit gennemføres, dvs. om 3 år.

OBS: Nyt link til direkte indberetning og anmeldelse.

Se mere på https://www.tystofte.dk/certificering/nyt-link-til-fcs/

Frø og korn af en række plantearter skal være certificeret, før de må handles til udsåning i EU.  Certificering bygger bl.a. på kontrol af fremavlsmarkerne, prøvetagning, forsegling og mærkning af de høstede partier, frøanalyse af spireevne og renhed samt kontroldyrkning af partierne.

TystofteFonden udfører kontroldyrkning af alle arter af landbrugsplanter. Ved kontroldyrkning kontrolleres om prøven er den rigtige sort og indholdet af andre sorter bestemmes.

Officielle eller autoriserede markkontrollører skal besigtige alle arealer udlagt til fremavl af frø og korn. De kontrollerer bl.a. for forekomst af andre sorter, arter, ukrudt og afstandsisolering til pollenkilder.

Certificering af frø og sædekorn er pr. 1 januar 2017 flyttet til TystofteFonden

NaturErhvervstyrelsen delegerer myndighedsansvaret for certificering af frø og sædekorn til TystofteFonden pr. 1. januar 2017

Pr. 1. januar 2017 overfører Landbrugs- og Fiskeristyrelsen myndighedsansvaret for de opgaver, der er forbundet med certificering af frø og sædekorn til den selvejende fond TystofteFonden. Fonden får ansvar for at certificere frø og sædekorn og godkende grønsagsfrø i henhold til gældende lovgivning og udføre de kontroller, der går forud. I den forbindelse er der foretaget tilretning af de relevante bekendtgørelser. Vejledningerne bliver opdateret snarest muligt. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil føre tilsyn med fondens opgavevaretagelse af certificeringsopgaverne og håndtere eventuelle klager relateret til certificering. Fonden varetager allerede den danske sortsafprøvning og kontroldyrkning, så der er tale om samling af relaterede opgaver på frø- og sortsområdet.

Certificering af frø og sædekorn varetages fremover på adressen Teglværksvej 10, 4230 Skælskør.

Henvendelse om certificering skal således rettes til:

TystofteFonden

 Tlf. +45 81 72 84 02, certificering@tystofte.dk

 Regler og vejledninger udstedes fortsat af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der også er klageinstans. Information sendt til anmeldere 2. januar 2017