E-mail: certificering@tystofte.dk

Sigyn Valgrind

Sigyn Valgrind

Certificeringskoordinator

+45 81 72 84 01

siv@tystofte.dk

Ansvarsområde: Certificering, prøvetagning

Martin Himmelboe

Martin Himmelboe

Markkontrol og kontrolmark

+45 81 72 84 03

mhi@tystofte.dk

Sanne Brejner Blinaa

Sanne Brejner Blinaa

Kontorfuldmægtig

+45 81 72 84 02

sbb@tystofte.dk

Ansvarsområde: Certificering og sortsadministration

Claire Mouillet

Claire Mouillet

Forsøgstekniker

+45 81 72 84 00

clm@tystofte.dk

Ansvarsområde: Kontrolmark, avl