Forslag til forårets sortsblandinger

TystofteFonden indkalder forslag til sortsblandinger fra virksomheder, som vil producere blandinger af vårbyg, der skal sælges i foråret 2024. Læs mere her om betingelserne for produktion af sortsblandinger.

Ansøgning om godkendelse af sortsblandinger

Virksomheder, der ønsker at producere sortsblandinger af vårbyg i sæson 2022/2023, skal udfylde et ansøgningsskema til godkendelse af sortsblandinger og sende til TystofteFonden.

NY FRIST; Ansøgningsskemaet skal være TystofteFonden i hænde senest den 1. november 2023. Skemaet findes i bilag 2.

Sortsblandinger, som har været godkendt i en tidligere sæson, skal også skrives på skemaet i bilag 2, hvis de skal produceres i sæsonen 2023/2024.

Betingelser for sortsblandinger af vårbyg

Virksomheder, som ønsker at producere sortsblandinger, skal sørge for, at blandingerne opfylder de betingelser, der fremgår af §45 i bekendtgørelsen om sædekorn, herunder:

  • Sorterne i sortsblandingen skal stå på den officielle danske sortsliste eller på EU´s fælles sortsliste.
  • En blanding skal indeholde 3 eller 4 sorter. (TystofteFonden kan efter en konkret vurdering tillade, at et parti sædekorn godkendes til salg i et andet forhold, såfremt videnskabelige eller tekniske erfaringer godtgør, at en anden sammensætning er særligt egnet til at begrænse udbredelsen af visse skadegørere)
  • Hver sort skal udgøre lige store dele af blandingens samlede vægt.
  • Når sorterne udvælges til blandingen, skal der tages hensyn til, hvor modstandsdygtige sorterne er overfor følgende plantesygdomme: meldug, bygrust, skoldplet, og bladplet.

TystofteFonden afprøver i samarbejde med SEGES sorternes egenskaber og fastsætter hvert år en maksimumværdi for, hvor modtagelige sortsblandingerne må være over for de nævnte sygdomme. Sorterne tildeles en talværdi, som udtryk for hvor udsatte de er for sygdomme, og dette tal skal være mindre end det fastsatte maksimum, hvis sorterne skal kunne indgå i sortsblandinger.

Det fastsatte maksimum for sammensætning af sortsblandinger af vårbyg til salg i foråret 2023 fremgår af Bekendtgørelse om Sædekorn (BEK nr 1230 af 11/10/2023, kapitel 14).
Værdierne kan også ses i nedenstående skema:

MeldugBygrustSkoldpletBladplet
0,023,52,00,1

Når sorterne udvælges, skal der tages hensyn til sorternes dyrkningsegenskaber: kerneudbytte, modningstid og strålængde. Kravene til sorternes dyrkningsegenskaber er i henhold til bekendtgørelsen:

  • at de anvendte sorter i en sortsblanding hver især skal have et forholdstal for kerneudbytte på mindst 95 i gennemsnit af de seneste fem år. For nye sorter med færre forsøgsår skal forholdstallet være mindst 97.
  • at der højst må være 5 dages forskel i modningstidspunkt for de anvendte sorter.
  • at der højst må være 15 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vårbyg.

Hvordan bliver sortsblandinger godkendt?

Forslag til sortsblandinger, som opfylder samtlige betingelser, vil kunne godkendes umiddelbart efter ansøgningen.

Jf. BEK nr 1230 af 11/10/2023 §45 stk. 5 kan sortsblandinger, som ikke opfylder samtlige betingelser, blive vurderet særskilt af TystofteFonden. I ansøgningsskemaet skal virksomheden derfor begrunde, hvorfor blandingen bør godkendes. Det kan f.eks. være henvisning til sorternes specifikke, genetiske resistens mod sygdomme. Hvis der henvises til sorternes specifikke, genetiske resistens, vil der blive lagt vægt på, at de anvendte sorter har forskelligt resistensgrundlag.

Begrundelsen vil indgå i TystofteFondens vurdering af, om sortsblandingen kan godkendes.

Hvilke sorter opfylder kriterierne for sygdomsmodtagelighed?

Bilag 1 viser resultaterne fra afprøvningen af sorternes egenskaber i 2023, samt hvilke sorter, der ved afprøvning har vist at de overholder maksimumværdien for sygdomsmodtagelighed i denne sæson. I yderste venstre kolonne er anført, hvis en sort ikke kan anvendes, eller en sortsblanding ikke kan godkendes f.eks. på grund af for lavt udbytte eller meldug.

Bilag 1. Resultater for observationsparaceller

Bilag 2. Ansøgningsskema om godkendelse af sortsblandinger