For sæsonen 2021/2022 er følgende sortsblandinger af vårbyg anmeldt til TystofteFonden og opfylder betingelserne. Listen er ikke udtømmende og der kan være flere sortsblandinger der opfylder betingelserne:

BlandingsnummerSortsnavn 1Sortsnavn 2Sortsnavn 3Sortsnavn 4
1217FlairProspectWish 
1223EllinorFirefoxxStairway 
1224EllinorFirefoxxRGT PlanetStairway
1225FirefoxxSkywayStairway 
1226FeedwayFlairStairway 
1227EvergreenFeedwayFlairStairway
1228EvergreenFlairStairway 
1229KWS AbbieSkywayStairway 
1230EvergreenFeedwayStairway 
1231AvenueFlairWish 
1232FocusKWS IrinaScholar 
1233AccordineFocusScholar 
1234AvenueProspectWish 
1235LG BroncoScholarStairway 
1236LG BroncoKWS IrinaScholar 

Betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger

De angivne sortsblandinger er godkendt på baggrund af følgende kriterier:

  • De anvendte sorter i en blanding skal hver især have et forholdstal for kerneudbytte på mindst 95 i gennemsnit af de seneste 5 års landsundersøgelser. For nye sorter med færre forsøgsår skal det gennemsnitlige forholdstal være 97.
  • Der må højst være fem dages forskel i modningstidspunkt for de anvendte sorter.
  • Der må højst være 15 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vårsæd.
  • Der må højst være 20 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vintersæd.
  • Der må max. være følgende værdi for sygdomstryk:

Efter Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse om sædekorn nr. 1280 af 14. juni 2021, er betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger af vårsæd som følger:

  • De partier, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal være certificeret.
  • Prøvetageren skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen.
  • Blandingspartiet, mærkes og forsegles af prøvetageren. Der er ingen vægtgrænse på blandingspartiet.
  • Blandingspartiet skal mærkes med EU-mærkeseddel til sortsblandinger af sædekorn, formular 88c, eller med en på sækken fortrykt mærkeseddel, der er godkendt. Mærkningen skal indeholde blandingens nummer og navne på de enkelte sorter, der indgår i blandingen.
  • Virksomheder der ønsker at producere en given sortsblanding, skal individuelt ansøge TystofteFonden om tilladelse før blandingen må markedsføres og handles.

Lovstof: Bekendtgørelser og vejledning

Erstatningsordningen for sædekorn kan ses her

Kontakt TystofteFonden her