Referat fra arbejdsgruppemødet 21. marts

Referat fra arbejdsgruppemøde d. 21. marts hos DSV Frø i Holstebro, er blevet sendt til deltagerene og ligger også på hjemmesiden.
Du kan finde referatet under fanen certificering.

Arbejdsgruppemøde for Certificering

TystofteFonden indkalder til Arbejdsgruppemøde
Denne gang afholdes mødet d. 9/11-23, kl. 10-13 hos Landbrugsstyrelsen i Augustenborg.
Adressen er: Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg

Tilmelding inden d. 31 oktober 2023 til
Forslag til emner der ønskes drøftet på mødet, sendes også til overstående mail.

Kursus for prøvetagere

TystofteFonden inviterer til grundkursus i prøvetagning for nye prøvetagere d. 14. og 15. november 2023, samt opfølgningskursus for erfarne prøvetagere d. 22. november 2023.
Begge kurser afholdes på Dalum Landbrugsskole.
Tilmeldingsfristen for begge kurser er d. 27. oktober 2023.

Find mere information samt tilmeldingsblanketter her på hjemmesiden, under Certificering - Prøvetagning - Kursus i Prøvetagning.

Udskudt frist for afmelding af sorter af vinterraps 2023

Grundet sen høst af årets forsøg udskydes fristen for afmelding af sorter af vinterraps til og med onsdag 9/8-2023

Bemærk, at fristen for modtagelse af udsæd samt tilmelding af nye sorter fortsat er mandag 7/8-2023

Sortsejerdag 4. juli 2023

Tirsdag den 4. juli åbner TystofteFonden dørene til besigtigelse af SES-, værdiafprøvning, kontroldyrkning, samt fejring af 9 års fødselsdag af TystofteFonden.
Vi mødes kl 09.30 i fleksarealet til kaffe, brød og en kort introduktion til dagen.
Til frokost serveres sandwich, vand og en kop kaffe. Foruden medlemmerne af Danske Sortsejere tillader vi os at invitere andre interessenter i fondens opstart og udvikling.
Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding senest onsdag den den 28. juni kl 12.00 på

Arbejdsgruppen for Certificering – 27. oktober 2022

Sammen med Landbrugsstyrelsen afholder vi møde i arbejdsgruppen for certificering torsdag d. 27. oktober 2022 fra kl. 1000 til 1300.
Vi glæder os meget til at se jer hos Danish Agro i Galten!

Årsrapport 2021

Under TystofteFonden/årsrapport kan du finde vores årsrapprt vedr 2021. Læg specielt mærke til oversigten på side 7, der beskriver omfanget af afprøvninger, uddannelser samt afgørelser truffet af Plantenyhedsnævnet.

Beskrivende Sortsliste 2022

Beskrivende Sortlister 2022 for hhv. landbrugsafgrøder og plænegræsser er udkommet og kan findes under Resultater/beskrivende Sortslister
Beskrivende Sortsliste for plænegræsser udkommer alene elektronisk, medens Beskrivende Sortsliste for landbrugsplanter fortsat bliver trykt og distribueret i fysisk form.

Kursus for erfarne prøvetagere

Opfølgningskursus for erfarne prøvetagere
TystofteFonden afholdt d. 15. november 2021 kursus for erfarne prøvetagere. På kurset blev der blandt andet gennemgået emner som prøvetagning for ISTA, kontrol af prøvetagningsudstyr samt de forpligtelser og ansvar man har som prøvetager.
Vi takker alle deltagere for en rigtig god dag med mange gode diskussioner.

Erstatningsordning 2020/21

Erstatningsfonden for Sædekorn har udgivet rapporten ”Oversigt over sædekornspartier i sæsonen 2020/21”.
Rapporten redegør for bestemmelser vedr. erstatning samt indeholder en oversigt over de erstatningsberettigede partier. Mere info findes i menustrukturen under Certificering/Certificering af partier/Erstatningspligtige partier.

CPVO akkreditering fortsætter

CPVO akkreditering fortsætter
TystofteFonden er den 15. oktober 2021 blevet CPVO ”entrusted” mht SES-afprøvning. Vores akkreditering fungerer indtil 2024.
En stor tak til SES-gruppen for opdatering af procedurer og instruktioner i forbindelse med sommerens audit og et stort tillykke til hele SES gruppen

Roehøst 2021

Roehøst 2021
Så er vi startet på årets sidste høst i bederoerne som består af både foderbeder og sukkerroer. Masser af fysisk arbejde med aftopning, optagning og vurdering af de enkelte roer. Derefter står den åpå opgørelse af resultaterne både mht værdi- som SES-afprøvning og klar til Fagudvalget den 26-11-21

Kurser i prøvetagning efterår 2021

TystofteFonden afholder "Grundkursus i prøvetagning for nye prøvetagere" d. 22. og 23. november samt "Opfølgningskursus for erfarne prøvetagere" d. 15. november. Kurserne afholdes på Mødecenter Odense. Mere information samt tilmeldingsblanketter kan findes på Tystofte.dk under certificering/prøvetagning/kursus i prøvetagning

Såning af vinterraps

Idag sår vi de første forsøg til 2022 - VP-vinterraps med og SES-ensartethed af vinterraps
VP vinterraps (hybrider og linjesorter) med 157 led, VP vinterraps (dværghybrider) med 11 led og SES-ensartethed med 337 parceller.

CPVO-QAS audit 2021

Torsdag den 15-7-21 havde vi vores CPVO-QAS audit vedr SES-akkrediteringen. Auditet blev gennemført af teamleader Sergio Semon (QAS) og en teknisk auditør Ivana Rukavina fra Kroatien.
Resultatet blev 3 afvigelser og én anbefaling, hvor afvigelserne skal være korrigeret den 31-8-21. Hvorefter vi forventer en reakkreditering af TystofteFonden.
Stort tillykke til SES-gruppen for den fortsatte akkreditering

Fantastisk flyvehavrepjece

TystofteFonden har i forbindelse med dette års kurser om markkontrol og flyvehavre, udgivet en håndbog om identificering af flyvehavre. Håndbogen indeholder vellignende billeder af de arter, som ifølge bekendtgørelsen om flyvehavre skal regnes som flyvehavre, og som man kan støde på i Danmark. Der er derudover billeder af de nærmeste forvekslingsmuligheder.
Pjecen ligger under certificering/markkontrol/instrukser

Bedømmelser af kontrolmarken af græsmarksplanter 2021

TystofteFonden har nu afsluttet bedømmelserne af kontrolmarken af græsmarksplanter for denne sæson, virksomhederne har fået direkte besked om resultaterne og data er uploadet i FCS.
Nu følger bedømmelser af sædekorn og parallelt sår vi kontrolmarken af græsmarksplanter 2022.

Registreringer i OBS-2021

Registreringen af sygdomme i observationsparcellerne er nu i gang. Følg udviklingen under resultater - observationsparceller - 2021

Årets græshøst i værdiafprøvningen er i gang ved TystofteFonden. Der er nu taget første slæt på rødsvingel og hundegræs.

Årets græshøst i værdiafprøvningen er i gang ved TystofteFonden. Der er nu taget første slæt på rødsvingel og hundegræs.

Overvintring i OBS-parcellerne

Overvintring i OBS-parcellerne
Middeltemperaturen for vinteren 2020-21 har ligget nær ti-årsgennemsnittet, men perioder med barfrost og ned til 20 minusgrader har ført til udvintring i nogle af observationsparcellerne.
Særligt byg, men også hvede, har været ramt. Se opgørelserne af overvintring og plantebestand under resultater/observationsparceller/2021.
Bedømmelserne er udført i henhold til ”Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene”. Overvintring er således kompenseret for plantebestanden i det sene efterår, medens plantebestand, forår er et øjebliksbillede som er benyttet hvor registreringerne er foretaget af TystofteFonden.

Kursus for markkontrollører

TystofteFonden afholder kursus for nye markkontrollører onsdag d. 5. maj samt møde for erfarne markkontrollører tirsdag d. 4. maj. Kurserne afholdes online og sidste frist for tilmelding er fredag d. 30. april. Find mere information samt tilmeldingsblanket under certificering/markkontrol/kurser

Beskrivende Sortsliste 2021

Den beskrivende sortliste for landbrugsafgrøder er udkommet og findes ved at klikke på billedet eller Resultater/Beskrivende Sortslister.

Hvis du tidligere har modtaget den fysiske udgave af sortslisten skal du ikke foretage dig noget. Alternativt kan den rekvireres ved henvendelse til .

Så kører såmaskinen på Tystofte

I fremragende forårsvejr ligger de første kerner klar i såtagten og de første parceller bliver sået

Arbejdsgruppe for Certificering

Tirsdag d. 27 april kl. 10 til 12 afholdes møde i Arbejdsgruppen for Certificering. Mødet afholdes online og er åbent for alle med interesse i certificering af frø og sædekorn.
Tilmelding sendes til

ISTA akkeditering 2020

I september 2020 afholdt ISTA (International Seed Testing Association) audit hos TystofteFonden, med henblik på fornyelse af akkreditering opnået i 2017. I februar 2021 er akkrediteringen godkendt, hvilket betyder at virksomheder der ikke har egen akkreditering, vil være dækket af TystofteFonden’s akkreditering under DK11.

Info om Brexit og eksport af frø til Storbritannien

Ved eksport til Storbritannien kræves nu ISTA certifikater, OECD-mærkesedler og følgende tekst på mærkesedlen ”GB rules and standards”. Eksportør skal sikre sig, at GB regler og standarder er opfyldt. Kravet gælder for certificeret frø, og standardfrø er derfor ikke omfattet.
På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om regler for import og eksport til Storbritannien.
For eksport til Nord Irland er der ingen ændringer, da Nordirland fortsat er en del af EU’s indre marked.

Mht SES-afprøvning kan vi fortsat benytte os af afprøvningen i Nord Irland indtil 2024.

Godt nytår 2021

På Tystofte er vi klar til at servicere, samarbejde og hjælpe i processen omkring produktion af opformeringsmateriale.
Vores arbejde med at foretage afprøvninger fortsætter, og vi er ved at finde vores ben i forhold til at Plantenyhedsnævnet i 2020 overtog afgørelseskompetence vedr. Sortsliste-, Plantenyhedsoptagelse samt certificering af opformeringsmateriale.
Vi glæder os således til et fortsat konstruktivt samarbejde.
Vedr. sædekornsanalyser er det nu muligt for laboratorier at lave maskinel renhedsanalyse og antalsbestemmelse - læs mere her
Husk frister til
• anmeldelse til sortslisteafprøvning: 20. januar 2021
• anmeldelse af avlsanmeldelser: 1. februar 2021 for vintersæd af korn

Glædelig jul

Kort før jul er det tid til at takke for året der gik - tak til anmeldere, prøvetagere, markkontrollører, efterkontrollører, FCS-troldmænd, frølaboratorier, afprøvningssteder og medarbejdere ved TystofteFonden.
I fællesskab er vi kommet igennem et vanskeligt år med Corona begrænsninger og vi har leveret i fællesskab, selvom vi arbejder hver for sig!
Glædelig jul og et godt nytår
TystofteFonden

Opfølgningskursus for erfarne prøvetagere

Mandag d. 23. november var 10 erfarne prøvetagere fra forskellige frø- & sædekornsvirksomheder i Danmark til Opfølgningskursus for Prøvetagere. De blev bl.a. introduceret til ny ISTA-log, en opdateret ”Instruks i Prøvetagning af Frø” og deres fremtidige samarbejde med og tilknytning til TystofteFonden.

TystofteFonden takker de deltagende prøvetagere for en rigtig god dag med mange spændende diskussioner.

Nye prøvetagere under uddannelse

Pt uddannes 12 nye prøvetagere fra forskellige frø- & sædekornsvirksomheder i Danmark og eksamineres i teoretisk prøvetagning. Efterfølgende skal kursisterne også eksamineres i praktisk prøvetagning, før de er autoriserede i at udtage repræsentative prøver af såvel småpakninger, storsække, kasser og sågar hele vognladninger.
klik på billedet for yderligere information