Sortsblandinger af Vårbyg godkendt for sæsonen 2018/2019

For sæsonen 2018/2019 er følgende sortsblandinger af vårbyg godkendt:

Betingelser for produktion og salg af sortsblandinger

Efter §20 og §26 i Bekendtgørelse om Sædekorn nr. 1394 af 30. november 2018, er betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger af vårbyg som følger:

  • De partier af rene sorter, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal hver for sig prøvetages, forsegles og mærkes med identitetsmærkeseddel, formular 70, af prøvetageren. Partierne må højst være på 30 tons. Af disse partier skal 5% af prøverne indsendes til undersøgelse i kontrolmarken. Det er virksomhedernes ansvar, at der bestilles kontroldyrkning på 5% af komponentpartierne. Stikprøverne skal udvælges jævnt fordelt igennem produktionsperioden, så de er repræsentative for produktionen.
  • Der må ikke foreligge oplysninger, der sandsynliggør at ovenstående partier af rene sorter ikke opfylder kvalitetsnormerne.
  • Prøvetageren skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen. Partier, der er forseglet som certificeret sædekorn, kan naturligvis også indgå i sortsblandinger.
  • Blandingspartiet skal mærkes med EU-mærkeseddel til sortsblandinger af sædekorn, formular 88c, eller med en på sækken fortrykt mærkeseddel, der er godkendt. Mærkningen skal indeholde blandingens nummer og navne på de enkelte sorter, der indgår i blandingen. Såfremt der ikke er plads til både blandingens nummer og de enkelte sorter på selve mærkesedlen, kan de enkelte sorter trykkes på modsatte side af sækken.
  • En prøve af blandingspartiet skal analyseres for alle EU-krævede undersøgelser. Ved elektronisk indberetning af partiet skrives sortsblandingsnummer i rubrikken ”Sort/sortsbl.”. I rubrikken ”Indgående” skrives de tre eller fire referencenumre.
  • Partier af sortsblandinger kan udleveres, inden analyseresultatet foreligger, såfremt producentvirksomheden er tilmeldt Erstatningsordningen for Sædekorn. Det er en forudsætning at virksomheden sikrer sig at EU-minimumsnormerne er opfyldt før udlevering.
  • Eventuel erstatning for partier af sortsblandinger beregnes på sædvanlig måde, hvad angår laboratorieanalyserne. Eventuel erstatning for partier af sortsblandinger, hvor én af komponenterne ikke opfylder normen på højst 1,0% fremmed sort, fastsættes for hvert sortsblandingsparti ud fra erstatningsprocenten for det faldne parti, samt den andel hvormed det faldne parti indgår i blandingerne.

TystofteFonden kan efter anmodning tillade, at prøvetagne partier af samme rene sort til anvendelse i sortsblandinger opbevares uden adskillelse i samme silo.

Lovstof: Bekendtgørelser og vejledning

Erstatningsordningen for sædekorn kan ses her