Forslag til efterårets sortsblandinger

TystofteFonden indkalder forslag til sortsblandinger fra virksomheder, som vil producere blandinger af Vintersæd, der skal sælges i efteråret 2024. Læs mere her om betingelserne for produktion af sortsblandinger.

Ansøgning om godkendelse af sortsblandinger

Virksomheder, der ønsker at producere sortsblandinger af henholdsvis vinterbyg, vinterhvede og vinterrug i sæson 2024/2025, skal udfylde et ansøgningsskema til godkendelse af sortsblandinger og sende til TystofteFonden. Ansøgningsskemaerne skal være TystofteFonden i hænde senest den 20. april. Skemaerne findes i bilag A, B og C.

Sortsblandinger, som har været godkendt i en tidligere sæson, skal også skrives på skemaet i bilag, hvis de skal produceres i sæsonen 2024/2025. TystofteFonden udsender efterfølgende en oversigt over godkendte sortsblandinger af vinterbyg, vinterhvede og vinterrug for sæsonen 2024/2025.

Betingelser for sortsblandinger af vinterbyg og vinterhvede

Virksomheder, som ønsker at producere sortsblandinger, skal sørge for, at blandingerne opfylder følgende betingelser:

  • Sorterne i sortsblandingen skal stå på den officielle danske sortsliste eller på EU´s fælles sortsliste.
  • En blanding skal indeholde 3 eller 4 sorter. (TystofteFonden kan efter en konkret vurdering tillade, at et parti sædekorn godkendes til salg i et andet forhold, såfremt videnskabelige eller tekniske erfaringer godtgør, at en anden sammensætning er særligt egnet til at begrænse udbredelsen af visse skadegørere)
  • Hver sort skal udgøre lige store dele af blandingens samlede vægt.
  • Når sorterne udvælges til blandingen, skal der tages hensyn til, hvor modstandsdygtige sorterne er overfor følgende plantesygdomme: meldug, gulrust, bygrust, brunrust, skoldplet, og septoria.

TystofteFonden afprøver i samarbejde med SEGES sorternes egenskaber og fastsætter hvert år en maksimumværdi for, hvor modtagelige sortsblandingerne må være over for de nævnte sygdomme. Sorterne tildeles en talværdi, som udtryk for hvor udsatte de er for sygdomme, og dette tal skal være mindre end det fastsatte maksimum, hvis sorterne skal kunne indgå i sortsblandinger.

Skemaet viser det fastsatte maksimum for sammensætning af sortsblandinger af vinterbyg og vinterhvede til salg i efteråret 2024:

SortsgruppeMeldugGulrustBygrustBrunrustSkoldpletSeptoria
Vinterbyg13,6 8,0 10,0 
Vinterhvede7,21,4 11,4 6,0

Når sorterne udvælges, skal der tages hensyn til sorternes dyrkningsegenskaber: kerneudbytte, modningstid og strålængde. Kravene til sorternes dyrkningsegenskaber er:

  • at de anvendte sorter i en sortsblanding hver især skal have et forholdstal for kerneudbytte på mindst 95 i gennemsnit af de seneste fem år. For nye sorter med færre forsøgsår skal forholdstallet være mindst 97.
  • at der højst må være 5 dages forskel i modningstidspunkt for de anvendte sorter.
  • at der højst må være 20 cm forskel i strålængde på de anvendte sorter af vinterbyg og vinterhvede.

Hvordan bliver sortsblandinger godkendt?

Forslag til sortsblandinger, som opfylder samtlige betingelser, vil kunne godkendes umiddelbart efter ansøgningen.

Sortsblandinger, som ikke opfylder samtlige betingelser, vil blive vurderet særskilt af TystofteFonden. I ansøgningsskemaet skal virksomheden derfor begrunde, hvorfor blandingen bør godkendes. Det kan f.eks. være henvisning til sorternes specifikke, genetiske resistens mod sygdomme. Hvis der henvises til sorternes specifikke, genetiske resistens, vil der blive lagt vægt på, at de anvendte sorter har forskelligt resistensgrundlag.

Begrundelsen vil indgå i TystofteFondens vurdering af, om sortsblandingen kan godkendes.

Hvilke sorter er godkendt til sortsblandinger?

Bilagene 1 og 2 viser resultaterne fra afprøvningen af sorternes egenskaber i 2023, samt hvilke sorter som er godkendt til sortsblandinger i denne sæson. I yderste venstre kolonne er anført, hvis en sort ikke kan anvendes, eller en sortsblanding ikke kan godkendes f.eks. på grund af for lavt udbytte eller meldug.

Betingelser for sortsblandinger af rug

Hvis du ønsker at producere sortsblandinger af hybridrug og konventionel rug, skal blandingen indeholde mindst 90 % af hybridsorten. Derudover gælder følgende betingelser for sortsblandinger med rug:

  • Blandingen skal være anmeldt til TystofteFonden med navne på de sorter, som indgår i den.
  • Det skal fremgå, hvor stor en procentdel hver enkelt sort udgør af den samlede blanding.
  • Blandinger af samme sorter med forskellige vægtindhold skal anmeldes hver for sig.

Bilag 1. Resultater af observationsparaceller af vinterhvede 2023

Bilag 2. Resultater af observationsparaceller af vinterbyg 2023

Bilag A. Ansøgningsskema om godkendelse af sortsblandinger af vinterhvede

Bilag B. Ansøgningsskema om godkendelse af sortsblandinger af vinterbyg

Bilag C. Ansøgningsskema om godkendelse af sortsblandinger af vinterrug