Tystofte Forsøgsstation blev indviet 1. april 1886 af Peder Nielsen, tidligere skolelærer ved Ørslev skole. Han var en meget kendt mand på egnen for sin viden om botanik og interesse for forsøg med foderafgrøder, som han havde dyrket på et skolelod. Dengang havde forsøgsstationen 20 tdr. land.

Den 20. juni 1891 fik Peder Nielsen overdraget jord af Castenskiold fra Borreby og rådede nu over 54 tdr. land. Efter Peder Nielsens død i 1897 forpagtede Staten forsøgsstationen i et år. Hvorefter C.V.B. Castenskiold solgte Tystofte forsøgsstation til Staten 1. april 1899 for 50.000 kr.

Der er sket meget på Tystofte siden 1. april 1899.

Den 1. december 2014 blev TystofteFonden stiftet som selvstændig erhvervsdreven fond af:

  • Idagaardfonden
  • Pajbjergfonden
  • Abed Fonden
  • Sejet Planteforædling I/S
  • DLF-Trifolium A/S
  • KWS Scandinavia A/S
  • Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning
  • Syngenta Nordics A/S

I 2018 indviede vi vores nye hovedbygning, der rummer moderne faciliteter som kontor, laboratorie, mødelokaler, spisefaciliteter, flexrum og frøbank.

I 2020 blev gårdens gamle hovedbygning revet ned. Enkelte af gårdens bygninger er bevaret, men indretningen er gennemgribende ændret . Nye lader og drivhuse er også blevet bygget og vi råder nu over ca. 170 ha jord inklusiv forpagtninger.

TystofteFonden er faglig ansvarlig for gennemførelse af den lovbestemte sortsafprøvning af landbrugsplanter og plæne-græsser, samt kontroldyrkning i forbindelse med certificering af opformeringsmateriale. Den lovbestemte sorts-afprøvning omfatter en obligatorisk afprøvning af nye sorter med henblik på sortslisteoptagelse og et tilbud om afprøvning med henblik på, at få en sort plantenyheds-beskyttet.

TystofteFonden er endvidere ansvarlig for de daglige administrative opgaver i relation til den lovbestemte sortsafprøvning, blandt andet modtagelse af anmeldelser til sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse inklusiv sagsbehandlingen af disse, samarbejde med udlandet for så vidt angår teknisk/fagligt samarbejde, herunder modtagelse og afsendelse af rapporter, behandling af navneforslag, udgivelse af ”Meddelelser fra Sortsafprøvning” og ” Beskrivende Sortslister”, samt forberedelse af gebyr-opkrævning og grundlag for den egentlige opkrævning.

Kort fortalt, skal nyudviklede sorter gennemgå en test (SES test for Selvstændighed, Ensartethed og Stabilitet), hvor de sammenlignes med eksisterende godkendte sorter på markedet, med henblik på at fastslå, om de er sikkert forskellige fra de eksisterende godkendte sorter, at de kan godkendes og markedsføres som en selvstændig sort.

Værdiafprøvningen gennemføres for at sikre, at de nye sorter har bedre udbytte, dyrknings- og eller kvalitetsegenskaber i forhold til eksisterende sorter.

Pr. 1. januar 2017 overførte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen myndighedsansvaret for de opgaver, der er forbundet med certificering af frø og sædekorn til TystofteFonden. Fonden har ansvar for at certificere frø og sædekorn og godkende grønsagsfrø i henhold til gældende lovgivning og udføre de kontroller, der går forud. Landbrugs- og Fødevareministeriet vil føre tilsyn med fondens opgavevaretagelse af certificeringsopgaverne og håndtere eventuelle klager relateret til certificering. Fonden varetager allerede den danske sortsafprøvning og kontroldyrkning, så der er tale om samling af relaterede opgaver på frø- og sortsområdet.