Anmeldelsesskemaer

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse. Sendes til info@tystofte.dk.

Konsekvenserne af EU-dommen om mutagenese-teknikker

EU-domstolen har slået fast, at nye mutagenese-teknikker er GMO

EU-Domstolens afgørelse om en række nye mutagenese-teknikker medfører, at sorter frembragt med de nye mutagenese-teknikker skal betragtes som GMO’er. De må derfor kun optræde på de nationale sortslister hvis de på forhånd er godkendt efter EU’s GMO-lovgivning.

Nye mutagenese-teknikker skal betragtes som GMO’er og derfor omfattes af EU’s GMO-regulering. Det sker efter EU-domstolens kendelse i en principiel sag (C-518/16), som blev afsagt 25. juli 2018.

Landbrugsafgrøder frembragt med nye mutagenese-teknikker skal risikovurderes

Afgørelsen slår fast, at sorter frembragt med de nye mutagenese-teknikker skal opfattes som genmodificerede organismer (GMO’er) og omfattes af EU’s fulde GMO-regulering. Det medfører, at landbrugsafgrøder frembragt med de nye mutagenese-teknikker (fx CRISPR-Cas) kun kan dyrkes i EU efter en forudgående godkendelse til dyrkning som GMO. Sådanne nye landbrugsafgrøder skal derfor underlægges en risikovurdering, der undersøger, om afgrøderne har en negativ effekt på mennesker og natur.

GMO-godkendelse før optagelse på sortsliste

EU-Kommissionen og EU’s medlemsstater har nu fokus på at gennemføre EU-domstolens afgørelse. Derfor skal medlemsstaterne sikre, at landbrugsafgrøder frembragt med de nye mutagenese-teknikker skal håndteres efter GMO-lovgivningen.

TystofteFonden har derfor indføjet en præcisering i vores ansøgningsskemaer, så sortsanmeldere i fremtiden skal svare på, om ”sorten genetisk modificeret (GM) eller nedstammer sorten fra en genetisk modificeret sort, der er underlagt GM-regulering, jævnfør EU-direktiv 2001/18/EF, bilag 1 A, del 1 og i medfør af EU-domstolens afgørelse (C-518/16) af 25. juli 2018?

Vi opfordrer til, at der til nye anmeldelser benyttes de opdaterede anmeldelsesskemaer og tekniske spørgeskemaer fra vores hjemmeside  – alternativt vil vi efterfølgende bede om dokumentation vedr. sorternes gmo-status.

Læs mere om konsekvenserne af domstolsafgørelsen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.
Anmeldelse til sortslisteoptagelse – National Listing Application form 03.2019
Anmeldelse til plantenyhedsbeskyttelse – Application for Plant Breeders Rights – 03.2019
Anmeldelse om sortslisteoptagelse af bevaringssorter – Application National Listing of conservation Varieties
Anmeldelse af yderligere vedligeholder til sortslisteoptagelse – Application of additional maintainer regarding National Listing – 03.2019
Anmeldelse af sorter til brødhvedeafprøvning – 08.2022