Anmeldelsesskemaer

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse. Sendes til .

Konsekvenserne af EU-dommen om mutagenese-teknikker

EU-Domstolens afgørelse om en række nye mutagenese-teknikker (NGT) medfører, at sorter frembragt med de nye mutagenese-teknikker skal betragtes som GMO’er. De kan derfor kun optræde på de nationale sortslister, hvis de på forhånd er godkendt efter EU’s GMO-lovgivning. Det sker efter EU-domstolens kendelse i en principiel sag (C-518/16), som blev afsagt 25. juli 2018.

GMO-godkendelse før optagelse på sortsliste

TystofteFonden har derfor indføjet en præcisering i vores ansøgningsskemaer, så anmeldere af nye sorter i fremtiden skal svare på, om ”sorten er genetisk modificeret (GM) eller nedstammer sorten fra en genetisk modificeret sort, der er underlagt GM-regulering? jævnfør EU-direktiv 2001/18/EF, bilag 1 A, del 1 og i medfør af EU-domstolens afgørelse (C-518/16) af 25. juli 2018

Vi opfordrer til, at der til nye anmeldelser benyttes de opdaterede anmeldelsesskemaer og tekniske spørgeskemaer fra vores hjemmeside  – alternativt vil vi efterfølgende bede om dokumentation vedr. sorternes gmo-status.

Læs mere om konsekvenserne af domstolsafgørelsen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.
Anmeldelse til sortslisteoptagelse – National Listing Application form 04.2024
Anmeldelse til plantenyhedsbeskyttelse – Application for Plant Breeders Rights – 03.2019
Anmeldelse om sortslisteoptagelse af bevaringssorter – Application National Listing of conservation Varieties
Anmeldelse af yderligere vedligeholder til sortslisteoptagelse – Application of additional maintainer regarding National Listing – 03.2019
Anmeldelse af sorter til brødhvedeafprøvning – 08.2022
Handel med sorter i afprøvning / trading seeds of varieties under examination