Sortsblandinger vintersæd 2019/2020

For sæsonen 2019/2020 er følgende sortsblandinger af vinterhvede godkendt:

Betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger

Efter § 20 og § 26 i Landbrugsstyrelsens bekendtgørelse om sædekorn nr. 1394 af 30. november 2018, er betingelserne for produktion og salg af sortsblandinger af vinterhvede som følger:

  • De partier, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal hver for sig prøvetages, forsegles samt mærkes med ID-mærkeseddel formular 70. Partierne må højst være på 30 tons. Af disse partier skal 5 % af prøverne indsendes til undersøgelse i kontrolmarken. Det er virksomhedernes ansvar, at der bestilles kontroldyrkning på 5 % af komponentpartierne. Stikprøverne skal udvælges jævnt fordelt igennem produktionsperioden, så de er repræsentative for produktionen.
  • Der må ikke foreligge oplysninger, der sandsynliggør at ovenstående partier af rene sorter ikke opfylder kvalitetsnormerne.
  • Prøvetageren skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen. Partier, der er forseglet som certificeret sædekorn, kan naturligvis også indgå i sortsblandinger.
  • Blandingspartiet, der højst må være på 30 tons, skal prøvetages, mærkes og forsegles af prøvetageren.
  • Blandingspartiet skal mærkes med EU-mærkeseddel til sortsblandinger af sædekorn, formular 88c, eller med en på sækken fortrykt mærkeseddel, der er godkendt. Mærkningen skal indeholde blandingens nummer og navne på de enkelte sorter, der indgår i blandingen. Såfremt der ikke er plads til både blandingens nummer og de enkelte sorter på selve mærkesedlen, kan de enkelte sorter trykkes på modsatte side af sækken.
  • En prøve af blandingspartiet skal analyseres for alle EU-krævede undersøgelser.
  • Partier af sortsblandinger kan udleveres, inden analyseresultatet foreligger, såfremt producentvirksomheden er tilmeldt Erstatningsordningen for Sædekorn. Det er en forudsætning at virksomheden sikrer sig at EU-minimumsnormerne er opfyldt før udlevering.

TystofteFonden kan efter anmodning tillade, at prøvetagne partier af samme rene sort til anvendelse i sortsblandinger opbevares uden adskillelse i samme silo.

Lovstof: Bekendtgørelser og vejledning

Erstatningsordningen for sædekorn kan ses her

Kontakt TystofteFonden her