TystofteFonden er faglig ansvarlig for gennemførelse af den lovbestemte sortsafprøvning af landbrugsplanter og plæne-græsser, samt kontroldyrkning i forbindelse med certificering af opformeringsmateriale. Den lovbestemte sorts-afprøvning omfatter en obligatorisk afprøvning af nye sorter med henblik på sortslisteoptagelse og et tilbud om afprøvning med henblik på, at få en sort plantenyheds-beskyttet.

TystofteFonden er endvidere ansvarlig for de daglige administrative opgaver i relation til den lovbestemte sortsafprøvning, blandt andet modtagelse af anmeldelser til sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse inklusiv sagsbehandlingen af disse, samarbejde med udlandet for så vidt angår teknisk/fagligt samarbejde, herunder modtagelse og afsendelse af rapporter, behandling af navneforslag, udgivelse af ”Meddelelser fra Sortsafprøvning” og ” Beskrivende Sortslister”, samt forberedelse af gebyr-opkrævning og grundlag for den egentlige opkrævning.

Kort fortalt, skal nyudviklede sorter gennemgå en test (SES test for Selvstændighed, Ensartethed og Stabilitet), hvor de sammenlignes med eksisterende godkendte sorter på markedet, med henblik på at fastslå, om de er sikkert forskellige fra de eksisterende godkendte sorter, at de kan godkendes og markedsføres som en selvstændig sort.

Værdiafprøvningen gennemføres for at sikre, at de nye sorter har bedre udbytte, dyrknings- og eller kvalitetsegenskaber i forhold til eksisterende sorter.

Pr. 1. januar 2017 overførte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen myndighedsansvaret for de opgaver, der er forbundet med certificering af frø og sædekorn til TystofteFonden. Fonden har ansvar for at certificere frø og sædekorn og godkende grønsagsfrø i henhold til gældende lovgivning og udføre de kontroller, der går forud. Landbrugs- og Fødevareministeriet vil føre tilsyn med fondens opgavevaretagelse af certificeringsopgaverne og håndtere eventuelle klager relateret til certificering. Fonden varetager allerede den danske sortsafprøvning og kontroldyrkning, så der er tale om samling af relaterede opgaver på frø- og sortsområdet.