Invalid Nivo Slider

Forsøgsmedarbejder

ali@tystofte.dk

Forsøgsmedarbejder

tlf 5080 8231

sne@tystofte.dk

Akademisk medarbejder

+45 61 10 12 43

eha@tystofte.dk

Forsøgsmedarbejder

+45 81 72 84 05

aka@tystofte.dk

Forsøgsmedarbejder

jos@tystofte.dk

SES-tekniker

+45 50 80 84 68

frl@tystofte.dk

SES-forsøgstekniker

tlf: +45 5080 8471

mrs@tystofte.dk

Født: 1965

Kontakt:

  • ghj@tystofte.dk
  • +45 8171 8404

Indtrådt i bestyrelsen i TystofteFonden pr. 01. april 2019 som medarbejderrepræsentant jf. TystofteFondens vedtægter.

Kompetencer

  • Medarbejderrepræsentant
  • Forsøgsarbejde

Landbrugstekniker

+45 50 80 84 60

sas@tystofte.dk

Ansvarsområde: Bedømmelse af plantesygdomme og dyrkningsegenskaber i observationsparceller

Forsøgstekniker

+45 50 80 84 61

jrh@tystofte.dk

Ansvarsområde: VP-forsøg Tystofte

Godt nytår 2021

På Tystofte er vi klar til at service, samarbejde og hjælpe i processen omkring produktion af opformeringsmateriale.
Vi vil afprøve, vurder og Plantenyhedsnævnet afgører for både sorter og opformeringspartier. Vi glæder os således til et fortsat konstruktivt samarbejde
Og til laboratorier af sædekornsanalyser starter vi med en lille nytårsraket, da det nu er muligt at lave maskinel renhedsanalyse og antalsbestemmelse. Inden man kommer igang er der dog lidt indledende øvelser, der skal gennemføres – klik på billedet for at læse mere. Husk frister til
• anmeldelse til sortslisteafprøvning: 20. januar 2021
• anmeldelse af avlsanmeldelser: 1. februar 2021 for vintersæd af korn
Godt nytår fra alle medarbejdere ved Tystofte

Glædelig jul

Kort før jul er det tid til at takke for året der gik - tak til anmeldere, prøvetagere, markkontrollører, efterkontrollører, FCS-troldmænd, frølaboratorier, afprøvningssteder og medarbejdere ved TystofteFonden.
I fællesskab er vi kommet igennem et vanskeligt år med Corona begrænsninger og vi har leveret i fællesskab, selvom vi arbejder hver for sig!
Glædelig jul og et godt nytår
TystofteFonden

Opfølgningskursus for erfarne prøvetagere

Mandag d. 23. november var 10 erfarne prøvetagere fra forskellige frø- & sædekornsvirksomheder i Danmark til Opfølgningskursus for Prøvetagere. De blev bl.a. introduceret til ny ISTA-log, en opdateret ”Instruks i Prøvetagning af Frø” og deres fremtidige samarbejde med og tilknytning til TystofteFonden.

TystofteFonden takker de deltagende prøvetagere for en rigtig god dag med mange spændende diskussioner.

Nye prøvetagere under uddannelse

Pt uddannes 12 nye prøvetagere fra forskellige frø- & sædekornsvirksomheder i Danmark og eksamineres i teoretisk prøvetagning. Efterfølgende skal kursisterne også eksamineres i praktisk prøvetagning, før de er autoriserede i at udtage repræsentative prøver af såvel småpakninger, storsække, kasser og sågar hele vognladninger.
klik på billedet for yderligere information

Fagudvalget for Sortsafprøvning

Torsdag den 26-11-20 mødes Fagudvalget for Sortsafprøvning til at behandle indstillinger vedr SES- og værdiafprøvning. På dagens møde behandles sorter af vinter- og vårbyg, havre, vårhvede, markært, hestebønner, vårraps, kartofler, sukkerroer samt majs.

Rejsegilde – ny lade

Fredag den 26. juni fejrede vi rejsegilde på vores nye lade, der vil have 1200 m2 under tag plus et mindre udhæng til mellemlager.

Kerneplanter

Den danske kerneplantesamling af kartofler er flyttet til TystofteFonden

Statistik over arealer af

Statistik over arealer af vårsæd og markfrø til høst 2020

Beskrivende Sortsliste 2020

Beskrivende sortlister for hhv. landbrugsafgrøder og plænegræsser er udkommet og ligger tilgængelige her ved at trykke på billedet.

Forårsarbejdet i marken er afsluttet

Det er med stor tilfredshed at markarbejdet med anlæg af forsøgsparceller for afprøvning af vårsæd, roer, majs og bælgsæd er afsluttet planmæssigt ved udgangen af april.

Fra priser til gebyr

Siden den 18. marts er alle Tystoftes ydelser underlagt finansiering efter bekendtgørelse nr 205 af 15-3-2020. Denne ændring er aftalt mellem Miljø- og Fødevareministeriets departementschef og TystofteFondens formand.

Autoriseret markkontrol af avlspartier af kategorien forædlermateriale, præbasis og basis i 2020

Med andre ord, så fortsætter avlskontrollen i 2020 i forhold til certificering som de foregående år.

(Klik på billedet for at læse mere)

Fakturering certificering 2020

I juni 2019 har TystofteFondens bestyrelse indstillet til Landbrugsstyrelsen, at bekendtgørelse 1690/2016 ønskes ændret mht nedsættelse af det årlige gebyr for virksomhedsregistrering mod at alle certificeringspartier vil blive faktureret. Denne ændring var forventet til at skulle træde i kraft fra den 1-1-2020.
Landbrugsstyrelsen har nu orienteret os om, at bekendtgørelsen 1690/2016 ikke ændres og derfor fortsat vil være i funktion i 2020, og indtil der kommer et nyt lovgrundlag. Derfor fortsætter vi i 2020 med den nuværende gebyrstruktur, hvor årsgebyret svarer til 8 frie avlsanmeldelser og certificeringspartier.

(Klik på billedet for at læse mere)

SES akkreditering

SES akkreditering

Den 12. Juli blev SES-teamet auditeret af Karolina Lenartowicz (TE) og Gerhard Schuon (ATL) fra CPVO’s Quality Audit Service.

SES-afprøvningen af raps, quinoa, bederoer og korn med speciel fokus på rug blev auditeret, hvor TystofteFonden har bedt om en udvidelse af akkreditering. Fra et organisatorisk punkt blev Tystoftefondens uafhængighed specielt i forhold til bestyrelsens medlemmers indflydelse på afprøvningen undersøgt nøje.

(Klik på billedet og læs mere)

Anmeldelsesskemaer 2019

NB – nye anmeldelsesskemaer 2019

Anmeldelsesskemaer til brug ved anmeldelse af sorter til optagelse på sortsliste og plantenyhedsbeskyttelse.

Som følge af EU-dom vedr. mutagenese-teknikker (GMO) er pkt. 11. i anmeldelsesskemaerne opdateret.

Klik på billedet for at finde dokumenterne.

Udvidelse af SES-entrustment med rug

Udvidelse af SES-entrustment med rug

TystofteFonden er blevet entrusted/akkrediteret til at gennemføre SES-afprøvning af sorter af vinterrug fra den 22. marts 2018. Dermed kan TystofteFonden nu også tilbyde SES-afprøvninger af vinterrug fra efterår 2018.

Tilmeldingsfrist er d. 30/8 og afprøvning afregnes til samme pris som andre sorter kr. 14.370/afprøvningsår eller ca. 1925 €.

Vi er stolte og glæder os til også at kunne tilbyde denne afprøvning, der supplerer SES-afprøvning med en art, der planteforædlingsmæssig er i en stærk udvikling.